Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Dr. Can Pahalı kliniği olarak sunduğumuz muayenehane faaliyetlerimizde aynı zamanda bir hasta hakkı olan mahremiyet hakkını ön planda tutuyoruz. Bu bilinçle sunduğumuz sağlık hizmetlerinden/danışmanlık hizmetlerinden faydalanan hastalarımız, hasta yakınları, danışanlarımız, çalışanlarımız dahil muayenehanemiz /hizmetlerimiz ile ilişkili şahısların tarafımıza iletilen kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gerekli prosedürleri uyguluyoruz. KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek, gerekli durumlarda anonim hale getirilecek, imha edilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni ile, sunduğumuz sağlık hizmetleri kapsamında edinilen kişisel verilerinizi nasıl işlendiği hususunda “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aydınlatıcı bilgi aktarılmaktadır.

 • Kişisel Verileri Ne Şekilde Topluyor ve İşliyoruz?

Hastalarımızdan ve/veya gerekli hallerde hastalarımızın yasal temsilcilerinden sağladığımız sağlık hizmetleri, danışmanlık hizmetleri çerçevesinde hizmet öncesi ve/veya süreci esnasında, çalışanlarımızdan ve sunduğumuz hizmet kapsamında muayenehanemiz / hizmetlerimiz ile ilişkili üçüncü şahıslardan çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerden, ilgili kişilerin sağlık verileri, ilgilinin açık rızası aranmaksızın ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetim amaçlarıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir. Ayrıca türü fark etmeksizin, tüm özel nitelikli kişisel veriler, kanun gereği ancak KVKK tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması halinde işlenebilir.

 • Hangi Kişisel Verileri Topluyoruz?   

Tarafınıza sunulan ya da sunulacak sağlık hizmetlerine ya da muayenehanemiz Can Pahalı ile hukuki ilişkinize (çalışan, danışman vs. şahıslar) bağlı olarak muhteviyatı değişiklik göstermekle birlikte topladığımız kişisel verilerinize örnekler aşağıda yer almaktadır;

 • Kimlik bilgileriniz,
 • İletişim bilgileriniz,
 • Meslek bilgileriniz,
 • HES Kodu bilginiz,
 • Sağlık bilgileriniz.

Genel olarak; muayenehanemiz ile muhtelif mecralar ile paylaştığınız özel nitelikteki ve genel nitelikteki her türlü Kişisel Verileriniz toplanan veriler kapsamındadır.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme, sözleşmesel sorumluluklarımız kapsamında verilerinizi muhafaza etme, ilgili mevzuat kapsamında saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, ilgili mevzuat uyarında Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek, koruyucu sağlık hizmeti dahil sağlık ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması, sağlık hizmetlerin sunumu için finansman planlaması ve yönetimi, sağlık hizmetlerimize yönelik her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme amaçlarıyla işlenebilecektir.

 • Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Kapsamında Açık Rızaya İlişkin Hususlar

KVKK kapsamında “ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel veriler işlenemez”. Ancak bu durumun istisnası olarak aşağıdaki haller sayılmıştır;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bu istisnalar özel nitelikteki kişisel verilerin hepsi için ve her durumda geçerli değildir. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olup, ilgilinin açık rızası olmadan işlenemez. Eğer kanunlarda düzenlenmiş ise sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verilerde açık rıza aranmaz. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Bu nedenle koruyucu hekimlik ve sair sağlık hizmetleri sunmamız sebebiyle hastalarımıza ait sağlık verilerini ve bununla bağlantılı ise gerekli durumlarda cinsel hayat verilerini açık rıza almadan işliyoruz. Kanunda düzenlenen durumlarda da sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikteki verileri açık rıza almadan işliyoruz.

 • Kişisel Verilerinizin İşleme Süremiz Nedir?

Kişisel Verileriniz KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

 • Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar

Kişisel verilerinizi, 359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri ve benzeri kolluk kuvvetleri, Savcılık makamları, Mahkemeler, Kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi merciler, sağlık hizmetleri için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvarlara aktarabiliriz.

 • 6698 Sayılı Kvkk Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin hakları aşağıdaki gibidir:

 • İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca tarafımıza başvurarak,
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme (sağlık kapsamındaki kişisel verilerin mevzuat kapsamında saklanmak yükümlülüğü bulunduğundan silinme hakkı Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik uyarınca değerlendirilecektir.)
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi detaylı anlatan metninizi  https://canpahali.com.tr/ web adresindeki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;  ‘’Numune Mh. Dr. Sadık Ahmet Cd.
No: 170 Kat: 1 Daire: 5 İskenderun/Hatay, Türkiye “adresine elden bizzat iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta ile ‘‘Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi’’ notu ile gönderebilirsiniz. Ayrıca gerek duyulması halinde pahali.can@gmail.com  uzantılı e-posta adresi ile iletişime geçilebilirsiniz.

Bu çerçevedeki başvurularınız en çok 30 gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu başvurular ücretsiz olup, kanunun 13.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret muayenehanemiz tarafından alınacaktır.